Truy cập nội dung luôn

NCKH & CGCN NCKH & CGCN

Quay lại

Hướng dẫn triển khai xét chọn đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2017

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐHBK-KHCN ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc ban hành Quy định qun lý và thc hiđề tài khoa hc và công nghệ cp cơ s ca Trường Đại hc Bách khoa Hà Ni, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở phân cấp

-            Các tiêu chí về: Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài (CNĐT), sản phẩm của đề tài, Hội đồng xét chọn đề tài, … của đề tài KH&CN cấp cơ sở phân cấp phải được thực hiện theo đúng Quy định qun lý và thc hiđề tài khoa hc và công nghệ cp cơ sở của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

-            Kinh phí thực hiện một đề tài: không thấp hơn 20 triệu đồng và không quá 50 triệu đồng.

-            Đối với trường hợp giảng viên là tiến sĩ mới tuyển dụng, kinh phí thực hiện đề tài  không tính vào kinh phí hạn mức giao khoán của đơn vị nhưng phải được xét chọn theo đề tài cấp cơ sở phân cấp và được lập thành một danh mục riêng.

 

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở liên ngành:

-            Các tiêu chí về: Tiêu chuẩn CNĐT, sản phẩm của đề tài, Hội đồng xét chọn đề tài,… phải được thực hiện theo đúng Quy định qun lý và thc hiđề tài khoa hc và công nghệ cp cơ s ca Trường Đại hc Bách khoa Hà Ni.

-            Kinh phí thực hiện một đề tài: không thấp hơn 50 triệu đồng và không quá 100 triệu đồng.

 

3. Về kinh phí thuê khoán chuyên môn:

            Căn cứ Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 và Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015, Nhà trường thống nhất với kinh phí thuê khoán chuyên môn đối với đề tài cấp cơ sở như sau:

-            Chủ nhiệm đề tài: 650.000 đ/ 01 ngày công

-            Thành viên chính: 400.000 đ/ 01 ngày công

 

4. Các mốc thời gian:

-            20/6/2017: Các đơn vị nộp danh mục tổng hợp và thuyết minh đề tài cấp cơ sở phân cấp đã được xét chọn, kèm theo QĐ thành lập Hội đồng (bản gốc)về phòng KHCN (bản in có chữ ký của Trưởng đơn vị và file mềm gửi về khcn@hust.edu.vn cc nam.hothanh@hust.edu.vn).

-            30/6/2017: Các đơn vị tập hợp danh mục và thuyết minh đề tài cấp cơ sở liên ngành có chữ ký của Trưởng đơn vị về phòng KHCN (cả bản in và file mềm).

-            Trường thành lập Tổ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện đề tài cấp cơ sở phân cấp và ra Quyết định phê duyệt trước ngày 01/8/2017 đối với đề tài cấp cơ sở phân cấp và trước ngày 01/9/2017 đối với đề tài cấp cơ sở liên ngành.

 

           Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai xét chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo đúng hạn.


Sự kiện sắp diễn ra Sự kiện sắp diễn ra

1 2 3 ... 121 Next

Thư viện Media Thư viện Media

Không tìm thấy video nào

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

5 1 9 8 7 0
Đang online: 26
Hôm nay: 733
Trong tuần: 0
Trong tháng: 5861